Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Na równi z obywatelami Unii Europejskiej traktuje się obywateli państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy:

1. Obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej przedstawia:ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek rodziny ww. cudzoziemca, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

2. Obywatel innego państwa przedstawia:wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2lub art. 206 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

1. Obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej przedstawia:ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek rodziny ww. cudzoziemca, dokonujący zameldowania na pobyt stały - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

2. Obywatel innego państwa przedstawia:kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo,
- dokument tożsamości pełnomocnika.

Opłaty:
- zameldowanie - nie podlega opłacie,
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17,00 zł
- pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Z opłaty skarbowej są zwolnione pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Turobinie:
60 8200 1047 2005 4700 0970 0001

Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,
organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (po uiszczeniu opłaty w kwocie 17,00 zł) ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wypełnianiu obowiązku meldunkowego.

Tryb odwoławczy:

Odwołania od decyzji w sprawach meldunkowych wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Turobin, w terminie czternastu dni od daty ich doręczenia.