Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobistylub paszport
2. Wypełniony formularzzgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego bądź zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
- dowód osobisty pełnomocnika

Termin i sposób załatwienia:

1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego dla dotychczasowego miejsca pobytu pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Opłaty:
1.wymeldowanie- nie podlega opłacie,
2.pełnomocnictwo–17,00 zł.
3. z opłaty skarbowej są zwolnione pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Turobinie:
60 8200 1047 2005 4700 0970 0001


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wypełnianiu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306).


Tryb odwoławczy:

Odwołania od decyzji w sprawach meldunkowych wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Turobin, w terminie czternastu dni od daty ich doręczenia.