Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty lub paszport.
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego z potwierdzeniem pobytudokonanym przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
3. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać:
- w formie pisemnej, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości
- w której ma nastąpić zameldowanie, osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zameldowanie w nowym miejscu pobytu skutkuje jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu.

Opłaty:
- zameldowanie - nie podlega opłacie,
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17,00 zł
- pełnomocnictwo – 17,00 zł

Z opłaty skarbowej są zwolnione pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Turobinie:
60 8200 1047 2005 4700 0970 0001


Termin i sposób załatwienia: Niezwłocznie
- organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,
- organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (po uiszczeniu opłaty w kwocie 17,00 zł) ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołania od decyzji w sprawach meldunkowych wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Turobin, w terminie czternastu dni od daty ich doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wypełnianiu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r., Nr 220, poz. 1306).