Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący terytorium RP jest obowiązanyposiadać dowód osobisty.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2015 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

1. Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej do wniosku załącza:
- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm,

2. Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci dokumentu elektronicznego do wniosku załącza:
- plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,

Fotografia

- powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami załączając do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku,
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając do wniosku zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP,
- w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.

UWAGA!

W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. Kreator zdjęć biometrycznych. 

Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne.


Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa. 

Odnośnik: Kreator zdjęć biometrycznych do dowodu osobistego

Dzięki bezpłatnemu kreatorowi zdjęć można wykonać zdjęcie do dowodu szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy ustawić się do zdjęcia zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie, a kreator wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze je w odpowiednim formacie pliku oraz ujednolici tło..


Takie zdjęcie obywatel może użyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu na stronie gov.pl - uzyskaj dowód osobisty dzięki czemu zmniejszy się jego kontakt z urzędem. Obywatel osobiście będzie musiał wyłącznie odebrać dowód w urzędzie, a nie składać wniosek papierowy, co wydłuża kontakt bezpośredni i zwiększa ryzyko zakażenia.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.

Opłaty: nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie dowodu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek,

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

Przy obiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia
się przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym i zwraca się jego posiadaczowi.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dowód osobisty w razie:

- Upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu,
- Zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego – niezwłocznie,
- Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
- Przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP.Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

- z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
- po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym
w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
- z dniem zgonu jego posiadacza,
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
- z dniem upływu ważności dowodu osobistego,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212),