Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy to decyzja lokalizacyjna ustalająca warunki zabudowy oraz lokalizację inwestycji celu publicznego. Decyzja jest wydawana tylko dla terenów na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:
- mapa zasadnicza z wykreślonymi granicami terenu objętego wnioskiem,
- szkice/rysunki określające funkcję i sposób zagospodarowania terenu,
- opis charakterystycznych parametrów inwestycji,
- określenie danych właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,
- inne w zależności od rodzaju inwestycji.

Termin załatwienia sprawy do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, z możliwością czasowego zawieszenia postępowania (na okres do 12 miesięcy) w przypadku opracowywania planu miejscowego.

Opłaty:
- w przypadku budownictwa mieszkaniowego - brak opłaty,
- w przypadku innego przeznaczenia budynku opłata skarbowa w wysokości 107 zł.