Podatek od środków transportowych

1. Deklaracja na podatek oraz załącznik o posiadanych środkach transportu należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

2. Termin płatności

 • I rata - 15 luty
 • II rata - 15 września danego roku podatkowego


Wymagane dokumenty:
-wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych *DT-1*
-wypełniony załącznik do deklaracji DT-1 o środkach transportowych *DT-1A*

W przypadku składania korekty deklaracji należy dołączyć dokumenty uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dokument nabycia lub zbycia pojazdu, decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Termin składania informacji: 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (tj. kupno, sprzedaż, dzierżawa)
Termin płatności w danym roku:
- I rata do 15.03
- II rata do 15.05
- III rata do 15.09
- IV rata do 15.11

lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)
w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony druk informacji w sprawie podatku rolnego *IR-1*

- formularz danych o nieruchomościach rolnych ZIR-1

- formularz dane  o zwolnieniach w podatku rolnym ZIR-2

- formularz dane pozostałych podatników ZIR-3


- wypełniony druk informacji w sprawie podatku leśnego *IL-1*

- formularz danych o nieruchomościach leśnych ZIL-1

 - formularz danych o zwolnieniach w podatku leśnym ZIL-2

- formularz dane pozostałych podatników ZIL-3


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz właściciele budynków mieszkalnych składają dodatkowo wypełniony druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości *IN-1*.

- formularz dane o nieruchomościach ZIN-1

- formularz o zwolnieniach w podatku od nieruchomości ZIN-2

- formularz dane pozostałych podatników ZIN-3

Termin składania informacji:
- 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia

Umorzenia

Wymagane dokumenty:
*Wniosek o udzielenie ulgi z podaniem rodzaju wnioskowanej ulgi* (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) wraz z uzasadnieniem poprzez wskazanie ważnego interesu strony lub interesu publicznego.
Załączniki:
- oświadczenie o dochodach małżonków,
- oświadczenie o stanie majątkowym małżonków,
- emeryci i renciści składają odcinek emerytury lub renty za ostatni okres,
- podatnik ubiegający się o pomoc de minimis składa oświadczenie według podanego wzoru oraz załącza wszystkie otrzymane zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis z okresu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.

Dodatkowe dokumenty:
- *wniosek o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległego podatku rolnego i leśnego*
- *wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych*.

Ulga z tytułu zakupu nowego gospodarstwa rolnego lub jego powiększenia

Udzielenie ulgi z tytułu zakupu nowego gospodarstwa rolnego lub jego powiększenia.

Wymagane dokumenty:
- wniosek (podanie),
- ksero aktu notarialnego,
- *oświadczenie według podanego wzoru*

Termin załatwienia sprawy do 30 dni, a w sprawach szczególnie trudnych 2 miesiące.

Ulga inwestycyjna

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich, oraz obiektów służących ochronie środowiska.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym (podanie),
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,
- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość wydatków.
Uwaga!
Ulga jest udzielana na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji.

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletną dokumentacją.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne)

Termin składania deklaracji podatku od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, deklaracji podatku rolnego i leśnego do 15 stycznia roku podatkowego, jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wymagane dokumenty:
- deklaracja na podatek od nieruchomości *DN-1*

- formularz dane o nieruchomościach ZDN-1

- formularz o zwolnieniach w podatku od nieruchomości ZDN-2


- deklaracja na podatek rolny *DR-1*

- formularz danych o nieruchomościach rolnych ZDR-1

- formularz dane  o zwolnieniach w podatku rolnym ZDR-2


- deklaracja na podatek leśny *DL-1*

- formularz danych o nieruchomościach leśnych ZDL-1

 - formularz danych o zwolnieniach w podatku leśnym ZDL-2

Termin płatności:

 • podatek od nieruchomości do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia 
 • podatek rolny:
  I rata do 15.03. każdego roku podatkowego
  II rata do 15.05. każdego roku podatkowego
  III rata do 15.09. każdego roku podatkowego
  IV rata do 15.11. każdego roku podatkowego
 • podatek leśny - do 15 każdego miesiąca
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.Zaświadczenia

Rodzaje zaświadczeń i opłaty:
- zaświadczenia o stanie majątkowym do Banku, Urzędu Skarbowego, Urzędu celnego (opłata 17,00 zł),
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (opłata 21,00 zł),
- zaświadczenia wystawiane na potrzeby GOPS, KRUS, Powiatowego Urzędu Pracy są zwolnione z opłaty.


W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do Urzędu Gminy w Turobinie
w godzinach 7.15 - 15.15 pokoje 1 i 2