1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów

2. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

 • druk o wydanie 1 odpisu
 • druk o wydanie kilku odpisów

3. Wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego akt sporządzonych za granic
4. Odtwarzanie treści aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi
5. Prostowanie akt stanu cywilnego
6. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podst. decyzji, orzeczeń sądu
7. Przyjmowanie zgłoszeń urodzenia lub zgonu które miały miejsce na terenie innego urzędu stanu cywilnego celem przesłania do urzędu właściwego
8. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /do ślubu konkordatowego/
9.Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
10. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem m-ca od dnia złożenia zapewnień
11. Przyjmowanie oświadczeń o:

 • wstąpieniu w związek małżeński
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • uznaniu ojcostwa
 • nadaniu dziecku nazwiska męża
 • zmianie imienia dziecka nadanego w chwili jego sporządzenia
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • ostatniej woli /testament/

12. Uznawanie wyroków sądu zagranicznego
13. Zmiana imion i nazwisk
14. Przyjmowanie oświadczeń zeznań świadków:

 • w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym
 • w sprawie braku dokumentów

Rejestracja urodzenia:

Dokumenty:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa - gdy dziecko pochodzi z małżeństwa
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji - gdy matka jest rozwódką lub pozostaje w separacji
 • odpis skrócony zgonu męża - gdy matka jest wdową
 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka

Zgłoszenia dokonuje osobiście jedno z rodziców dziecka w USC miejsca zdarzenia /urodzenia dziecka/ lub za pośrednictwem USC miejsca zamieszkania rodziców dziecka lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska w terminie 14 dni od dnia urodzenia.

Zgony

Dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon /do wglądu/

Zawarcie małżeństwa

Dokumenty:

panna, kawaler

 • dowód osobisty
 • odpis aktu urodzenia

osoba rozwiedziona

 • dowód osobisty
 • odpis aktu urodzenia
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

osoba owdowiała

 • dowód osobisty
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka