PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

ZOSTAŁ DOFINANSOWANY

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Turobin informuje, otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w związku z realizacją zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym poprzez zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2).

Gmina Turobin na realizację w/w zadania otrzymała ze środków budżetu państwa dofinansowanie w wys. 79,22 % wydatków przewidzianych na ten cel.

Wartość dofinansowania wynosi 61 000 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 91 000 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 2022 roku.