DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
Wartość dofinansowania 60 000 zł.
Całkowita wartość zadania 75 000 zł.
Gmina Turobin informuje, iż w związku z realizacją zadania własnego gminy poprzez zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2) otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa.
Gmina Turobin na realizację w/w zadania otrzymała ze środków budżetu państwa dofinansowanie w wys. 80,00 % wydatków przewidzianych na ten cel.
W/w środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 2023 roku.