Gmina Turobin w 2020 roku zrealizowała projekt „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 109114L położonej w miejscowości Olszanka” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu: poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi.

Zakres robót obejmował: roboty pomiarowe, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej i jej wzmocnienie, nałożenie nowej nawierzchni, oczyszczenie przepustów i rowów z namułu, naprawa ścianek czołowych przepustu.

Wartość inwestycji: 916 221,76 zł

Wydatki kwalifikowane: 912 888,46

Kwota dofinansowania: 580 870,00 zł