Informacja o dofinansowaniu  zadania z państwowego funduszu celowego Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 109120L od km 0+993 do km 1+703 w msc. Czernięcin Poduchowny”  został wyłoniony wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Peowiaków 7; 22-400 Zamość z terminem realizacji do 8 września 2022r.

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 354 483,23 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 177 241,61 zł.

Udział własny Gminy Turobin: 177 241,62 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze - 710m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 550m².
  3. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.

 

Turobin, dnia 30 maja 2022r.