Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr G/RFRD/99/2024 z dnia 06-11-2023r.   w sprawie udzielenia w 2024 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2024 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie  w wysokości 430.462,18 zł. na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109112L od km 0+000 do km 0+990 w msc. Elizówka”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 717.436,97 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 286.974,79 zł.

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze - 990 m.
  2. Poszerzenia – 134 m².
  3. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 4 100 m².
  4. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75 m.

 

 

 

Turobin, dnia 8 listopada 2023r.