Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Gmina Turobin zgodnie z umową nr 550 z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2022 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Turobin, uzyskała dofinansowanie w wysokości 206.687,50 zł. na zadnie pn. „Remont drogi gminnej nr 109120L od km 0+993 do km 1+703 w msc. Czernięcin Poduchowny”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 413.375,01 zł. Wkład własny Gminy Turobin wynosi 206.687,51 zł.

       Podstawowy zakres robót obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze - 710m.
  2. Wykonanie nowej nawierzchni betonem asfaltowym – 3 550m².
  3. Wykonanie poboczy ulepszonych mieszanką kruszywa o szerokości – 0,75m.

    Turobin, dnia 9 marzec 2022 r.

Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 109120L od km 0+993 do km 1+703 w msc. Czernięcin Poduchowny”  został wyłoniony wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Peowiaków 7; 22-400 Zamość z terminem realizacji do 8 września 2022r.

oraz zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 354 483,23 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 177 241,61 zł.

Udział własny Gminy Turobin: 177 241,62 zł.

 

   Turobin, dnia 20.05.2022 r.