Gmina Turobin w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  5 Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 5.2  Efektywność  energetyczna  sektora publicznego realizuje projekt  „Termomodernizacja  budynku dawnej szkoły  w miejscowości Tarnawa Duża”.

Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą  672 542,73 zł . Kwota przyznanego dofinansowania  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  571 661,32 zł  (pięćset siedemdziesiąt  jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 32/100 zł).

Projekt realizowany w okresie  od 23-02-2019 do 31-12-2020 roku.

Przedmiotowy projekt dotyczy budynku dawnej szkoły w miejscowości Tarnawa Duża, 
w którym swoją siedzibę ma Dzienny Dom Senior +.  W ramach termomodernizacji zaprojektowano:

 

 • Ocieplenie obiektu - ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian na gruncie, stropów wewnętrznych.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Modernizacja systemu grzewczego – zamiana istniejącego źródła ciepła
  (stary kocioł węglowy) na kocioł na biomasę.
 • Modernizacja instalacji co. i cwu. regulacja hydrauliczna instalacji co, zastosowanie armatury regulacyjnej, zawory termostatyczne.
 • Wymiana i montaż punktów świetlnych z wymianą źródeł światła na energooszczędne oświetlenie typu LED,
 • Wymiana instalacji elektrycznej.
 • Montaż Paneli Fotowoltaicznych typu on-gird z możliwością dystrybucji nadwyżek uzyskanej energii, która w okresie braku lub niewystarczającej produkcji z instalacji PV pobierana będzie z sieci.
 • Montaż systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystania energii
  w budynku.

 

Celem głównym projektu jest skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz wszechstronniejsze wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Turobin dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia, tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora usług publicznych i edukacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksową

termomodernizację budynku użyteczności publicznej połączoną z wykorzystaniem OZE.

Najważniejsze efekty realizowanego projektu:

 1. a) zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Gminy Turobin,
 2. b) ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu pozyskania energii,
 3. c) wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,
 4. d) ograniczenie rocznych wydatków w termomodernizowanym budynku publicznych
 5. e) ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 6. f) zmniejszenie niskiej emisji - redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
 7. g) wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła,
 8. h) zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i finalnej, zarówno w procesach wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji, jak również w procesie jej wykorzystania,
 9. i) ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o dziedzictwo przyrodnicze;
 10. j) wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i powiat biłgorajskim,
 11. k) wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy w przestrzeni wojewódzkiej;
 12. l) podniesienie standardu i jakości życia dla mieszkańców Gminy Turobin;
 13. m) poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej;
 14. n) zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony p.poż w gminie Turobin.

 

Grupy docelowe: interesariusze bezpośredni projektu: pracownicy i pensjonariusze Dziennego Domu Senior+, mieszkańcy odwiedzający.

Interesariusze pośredni: mieszkańcy gminy.