Skarbnik Gminy Marta Amerla

tel.: (84) 68-33-335 w. 34

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Planowania i Finansów.

Skarbnik w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

  • przygotowuje wstępny projekt budżetu i uchwały budżetowej,
  • opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,
  • dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu, występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
  • sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
  • sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania finansowe wymagane przepisami prawa,
  • odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
  • opracowuje projekty aktów w sprawach przepisów regulujących gospodarkę finansową (inwentaryzacji, archiwizacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie; obrotu drukami ścisłego zarachowania; gospodarki kasowej; zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym),
  • nadzoruje opracowanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
  • udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
  • prowadzi ewidencję środków trwałych,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,
  • udziela instruktażu pracownikom Referatów, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
  • uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,
  • współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
  • kieruje pracą Referatu Planowania i Finansów,
  • sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
  • sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
  • dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy,
  • wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.