język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

 • bip
 • epuap

Sesja Rady Miejskiej w Turobinie - 6 luty 2024 r.

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXXIII Sesję Rady, będącą jednocześnie Pierwszą Sesją Rady Miejskiej w Turobinie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2024 roku o godzinie 13:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie, przy ul. Józefa Piłsudskiego 34b.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do miasta Turobin.
 5. Wystąpienie Burmistrza Turobina .
 6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2024 roku.

b) projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Czernięcinie Poduchownym.

d) projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego „Maluszek” w Turobinie oraz ustalenia jego Statutu.

e) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

f) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

g) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2024-2036.

 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

 

   Przewodniczący

Rady Miejskiej w Turobinie

/-/ Ryszard Mróz

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne