język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Walory Przyrodnicze

Opublikowano:

Obszar gminy wchodzi w skład trzech krain fizjograficznych: Roztocza Zachodniego, Padołu Zamojskiego i Wyniosłości Giełczewskiej.

Przez gminę przepływa rzeka Por (lewy dopływ Wieprza). Obszar gminy na północ od doliny rzeki Por leży w strefie projektowanego Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Południowa część gminy położona jest na terenie projektowanego Gorajskiego Parku Krajobrazowego.

Gmina leży w dorzeczu Wisły oraz zlewni rzeki Wieprz. Teren gminy odwadniany jest przez rzekę Por o długości 52,6 km, będąca lewostronnym dopływem rzeki Wieprz. Źródła tej rzeki znajdują sie na terenie Roztocza Zachodniego. Rzeka Por na terenie gminy Turobin zasilana jest przez kilka bezimiennych cieków wodnych. W obrębie doliny rzeki Por wykształciły sie gleby torfowe, użytkowane głównie jako trwałe użytki zielone - łąki. Są one zwykle nadmiernie uwilgotnione i wymagają uregulowania stosunków wodnych.

Ponad 18% powierzchni gminy stanowią lasy, które nie tworzą tu większych zwartych kompleksów, lecz występują mozaikowo głównie na terenach o dużych spadkach (zbocza i dna wąwozów). Największe powierzchnie zajmuje las siewy oraz las mieszany. Współczesne kompleksy leśne charakteryzują się przebudowanymi drzewostanami, często niezgodnymi z siedliskiem. W wielu rejonach (zwłaszcza w lasach chłopskich) wprowadzono sosnę, modrzewia, dęba czerwonego, brzozę. Obok zespołów leśnych w krajobrazie gminy ważna role odgrywają zespoły łąkowe występujące głównie w dolinie rzeki Por. Obszary leśne sprzyjają rozwojowi życia zwierzęcego. Występują tu borsuki i wilki. żyją tu także przepiórka, dudek, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł zielony, kania ruda, krogulec, myszołów. Z gatunków bardzo rzadkich występuje dzięcioł zielono siwy i kruk. Ponadto występuje tu dzik, jeleń, sarna, daniel, kuna, łasica, łaska oraz lis. Fauna łąkowo - zaroślowa i wodna reprezentowana jest przez różne gatunki zwierząt. Z rzadkich gatunków występuje tu bak, błotniak popielaty, wydra, bóbr, zaskroniec zwyczajny, a z gatunków bardzo rzadkich — rybołów.

Na terenie Gminy Turobin występują liczne pomniki przyrody (zespół drzew) zlokalizowane w Turobinie, Tarnawie Kolonii i miejscowości Zagroble.

Atrakcję są równiez liczne wąwozy znajdujące się na terenie Gminy.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne