język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

 • bip
 • epuap

Skarbnik Gminy

Opublikowano:

Skarbnik Gminy Marta Amerla

tel.: (84) 68-33-335 w. 34

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Planowania i Finansów.

Skarbnik w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

 • przygotowuje wstępny projekt budżetu i uchwały budżetowej,
 • opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,
 • dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu, występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
 • sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
 • sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania finansowe wymagane przepisami prawa,
 • odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
 • opracowuje projekty aktów w sprawach przepisów regulujących gospodarkę finansową (inwentaryzacji, archiwizacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie; obrotu drukami ścisłego zarachowania; gospodarki kasowej; zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym),
 • nadzoruje opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
 • udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu w porozumieniu z Sekretarzem,
 • udziela instruktażu pracownikom Referatów, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
 • uczestniczy w posiedzeniach Rady Miejskiej,
 • współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
 • kieruje pracą Referatu Planowania i Finansów,
 • sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
 • sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
 • dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne