język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Dla pracodawców

Opublikowano:

Informacja dla pracodawców odnośnie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Gminy w Turobinie informuje, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

1. W przypadku nauki zawodu - 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten obowiązuje od 1 września 2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1.Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (załącznik nr 2) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego
- młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.
- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
- świadectwa pracy młodocianego pracownika
- dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym.
- dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).
- umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3)

(kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem)

Po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Wójt Gminy Turobin wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy de minimis oraz zaświadczenie o wysokości udzielonej podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) każdy pracodawca, który podpisze umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest zawiadomić o tym odpowiednio Wójta Gminy.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Danuta Kozyra – stanowisko ds. organizacyjnych i kadr, tel. 84 6833343, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

1) Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4) Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5) Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, zm. z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988; Dz.U z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).

Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 144, poz. 903).

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne