Piotr Maciąg

tel.: 84 68 33 335 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Burmistrza wykonuje następujące zadania:

 • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu,
 • bierze udział w Sesjach Rady Miejskiej,
 • koordynuje prace związane z opracowaniem materiałów pod obrady Rady Miejskiej,
 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy Urzędu i koordynuje działania poszczególnych Referatów oraz Stanowisk,
 • zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dba o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
 • wnioskuje w sprawach awansowania, wyróżnienia i karania pracowników,
 • sporządza projekt struktury organizacyjnej Urzędu, w tym opracowuje statuty i regulaminy organizacyjne,
 • sprawuje nadzór na rozpatrywaniem skarg i wniosków,
 • nadzoruje rzetelność i terminowość załatwiania spraw,
 • zapewnia zgodność działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykonuje obowiązki pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością,
 • pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • koordynuje prace związane z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, ławników,
 • koordynuje organizację szkoleń i narad pracowniczych,
 • przygotowuje zakresy czynności dla pracowników, wnioskuje o ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
 • nadzoruje podległe stanowiska pracy,
 • współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opracowywania statutów i regulaminów, udzielania pełnomocnictw,
 • przygotowuje do zatwierdzenia arkusze organizacyjne prowadzonych przez Gminę jednostek oświatowych oraz koordynuje działania w zakresie organizacji oświaty na terenie Gminy,
 • prowadzi nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dekretuje wpływającą korespondencję,
 • podpisuje pisma i decyzje w granicach udzielonego upoważnienia przez Burmistrza,
 • przeprowadza kontrolę wewnętrzną w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego,
 • nadzoruje prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na stanowiska urzędnicze, ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu,
 • koordynuje przeprowadzanie konkursów na wolne stanowiska urzędnicze oraz prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych,
 • prowadzi sprawy kadrowe dotyczące kierowników jednostek organizacyjnych,
 • przygotowuje ocenę pracy dyrektorów szkół,
 • wykonuje inne czynności powierzone przez Burmistrza