język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

 • bip
 • epuap

Burmistrz Turobina

Opublikowano:

 

Burmistrz Turobina przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieniu,

tel.: (84) 68-33-335,  501 030 062

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • gospodarowanie mieniem komunalnym w granicach zwykłego zarządu przedstawianie Radzie Miejskiej w Turobinie projektów uchwał i określanie sposobu wykonania uchwał,
 • realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika, powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Miejskiej i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
 • współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,
 • w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
 • upoważnianie pracowników do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej,
 • pełnienie funkcji administratora danych,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 • kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
 • powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu pracownikom, zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie przydziałów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • przyjmowanie oraz analiza oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
 • ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli od spadkobierców,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne