język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

 • bip
 • epuap

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano:

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Turobina z  dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. oraz powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecam realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3.

 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych określonych w ust. 1 pkt 1 w następującym składzie:

1) Małgorzata Snopek - przewodniczący komisji,

2) Danuta Kozyra – członek komisji,

3) Marta Amerla – członek komisji.

Komisja konkursowa wykonuje swoje działania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami uchwały Nr LXXI/402/2023 Rady Gminy Turobin z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjno-Organizacyjnego i Kadr.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 13

Burmistrza Turobina

z dnia 7 lutego 2024 r.

 

Ogłoszenie

Burmistrza Turobina

z dnia 7 lutego 2024 r.

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały LXXI/402/2023 Rady Gminy Turobin z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, Burmistrz Turobina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.

1. Konkurs ofert dotyczy następującego zadania:

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1) rodzaj zadania pożytku publicznego: prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach sportowej sekcji piłki nożnej na terenie gminy oraz reprezentowanie gminy w rozgrywkach.

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadanie określonego
z pkt. 1 wynosi: 110 000,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),

3) termin realizacji zadania publicznego: 1 marzec 2024 r. – 30 listopad 2024 r.

2. Zasady przyznawania dotacji

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację wskazanego zadania zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty. Wyboru dokona Burmistrz Turobina w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Turobin Nr LXXI/402/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.

2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy Turobin.

3) Oferty wraz z załącznikami należy składać według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4) Oferty należy składać w terminie do 28 lutego 2024 r. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Turobinie, pokój nr 11, bezpośrednio lub listownie (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”.

5) Przy rozpatrywaniu ofert będą wzięte pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne.

W kryterium formalnym Komisja oceni:

 1. termin złożenia oferty,
 2. czy oferta złożona jest według właściwego wzoru,
 3. czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
 4. czy zadanie z oferty jest zgodne z ogłoszeniem w konkursie,
 5. czy oferta zawiera wszystkie wymagane i wypełnione załączniki,
 6. czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS.

W kryterium merytorycznym Komisja oceni:

 1. wartość merytoryczną zadania,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 3. kalkulacje kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
 4. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 5. przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 6. planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta w tym świadczenia wolontariuszy
  i pracę społeczną członków,
 7. dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich lub podobnych zadań.

6) Otwarty konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turobin – Sala posiedzeń. Konkurs ma charakter jawny.

7) Rozliczenie dotacji nastąpi w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego złożonego według określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

8) Dotowany podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy wszechstronnie informować opinię publiczną (np. na plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Turobin.

3. Pozostałe informacje

1) W roku 2023 zrealizowano zadania publiczne pod nazwą:

 1. „Prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach sportowej sekcji piłki nożnej na terenie gminy oraz reprezentowanie gminy na rozgrywkach”. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 87 577,60 zł.
 2. „Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz organizacja ich czasu wolnego”. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 26 000,00 zł.

2) Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Turobin, tel.: 84 68 33 335 w. 24.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne