język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Ogłoszenie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Opublikowano:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

 

Przewidywany termin realizacji programu  marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.

 

Głównym założeniem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w czynnościach życia codziennego oraz ułatwienie im korzystania z wszelkiego rodzaju świadczeń - przy pomocy asystenta, co w perspektywie da im możliwość bardziej aktywnego i samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego, asyście w wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc, korzystaniu z dóbr kultury, załatwianiu spraw urzędowych.

 

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 26 mieszkańców Gminy Turobin w podziale na:

  1. 22 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. 4 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu;
  2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  3. Zakres czynności asystenta;
  4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta (jeśli dotyczy);
  5. Podpisane klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

Druki można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie oraz poniżej w plikach do pobrania

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać od 20 lutego 2024r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turobinie, ul. Rynek 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15  do 15.15.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz sytuacja życiowa.

 

W celu uzyskania informacji o Programie zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka  oraz pod numerem telefonu 84 6833417.

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne