język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

 • bip
 • epuap

Sesja Rady Miejskiej w Turobinie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Przewodniczący Rady zwołuje  na wniosek Burmistrza II Sesję Rady Miejskiej w Turobinie IX kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 13 maja 2024 roku o godzinie 8:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Turobin dla fragmentów obrębów Turobin i Zagroble nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turobin dla fragmentów obrębów Turobin i Zagroble.
 3. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Turobina.
 4. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Turobin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
 5. projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Dominika w Turobinie.
 6. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 7. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 8. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych.
 9. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Turobina.
 10. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady Miejskiej w Turobinie, ustalenie przedmiotu ich działania i składu osobowego.
 11. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.
 12. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turobin na lata 2024-2037.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie Sesji.

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej w Turobinie

                                                                                                 /-/ Zofia Łukasik

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne