język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Sesja Rady Miejskiej w Turobinie - 27 maja 2024 r.

Opublikowano:

OAiK.0002.3.2024.BM                                                               

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Przewodniczący Rady zwołuje  na wniosek Burmistrza III Sesję Rady Miejskiej w Turobinie IX kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 8:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.
  2. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turobin na lata 2024-2037.
  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie Sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Turobinie

                                                                                                        /-/ Zofia Łukasik

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne