język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Przewodnicząca Rady zwołuje  IV Sesję Rady Miejskiej w Turobinie IX kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 13:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie.

Porządek obrad:


1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.    Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5.    Informacja Burmistrza Turobina o pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Turobinie.
6.    Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2023 Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie.
7.    Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2023- dyskusja.
8.    Ślubowanie Sołtysów.
9.    Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
10.  Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
       a)   projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
       b)   projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Turobina za rok 2023.
       c)   projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Turobina z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
       d)   projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady Miejskiej w Turobinie i ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.
       e)   projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa wsi Czernięcin Główny oraz unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Czernięcin Główny.
       f)   projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
11.   Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
12.    Sprawy różne.
13.    Zakończenie Sesji.  

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Turobinie
/-/ Zofia Łukasik

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne