język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Zawiadomienie

Opublikowano:

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie § 11 Statutów Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Turobin stanowiących załącznik do uchwały Rady Gminy Turobin Nr XLIX/238/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Turobin oraz zarządzenia Nr 51 Burmistrza Turobina z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw z terenu Gminy Turobin,


Burmistrz Turobina zwołuje
w dniu 13 lipca 2024 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w Czernięcinie Głównym zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Czernięcin Główny

 

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne