język migowy

Urząd Miejski w Turobinie

  • bip
  • epuap

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków

Opublikowano:

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Województwo Lubelskie

– Uzależnienie możliwości użytkowania nowych kotłów na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej w nowo budowanych budynkach od

1 maja 2021. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków).

– Od 1 maja 2021 w nowo budowanych budynkach można użytkować tylko miejscowe ogrzewaczy

pomieszczeń zgodnych z wymogami eko-projektu

– Dla istniejących budynków i zainstalowanych w nich miejscowych ogrzewaczy nie ma ograniczeń.

W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych

drewnem w przypadku jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Ograniczenie

to nie ma jednak charakteru kategorycznego nakazu lub zakazu.

Źródła:

– UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w

sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

– UCHWAŁA NR XLIX/717/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 r. w

sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze

względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz

docelowego benzo(a)pirenu” w zakresie pyłu PM2,5 (faza II) i benzo(a)pirenu

– UCHWAŁA NR XLIX/716/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 r. w

sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na prze-

kroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” w zakresie pyłu PM2,5 (faza II) i benzo(a)pirenu

O Turobinie

5812+
Liczba mieszkańców
7
Zabytków w Turobinie
162,2
Powierzchnia w km²
76%
Użytki rolne